TFF logo TFF logo
Media, peace and war
MEDIA Sitemap Areas we work in Resources Columns and art

Publications

About TFF

Support our work

Search & services

Contact us

 


Danmarks Radio og andre:
Venstredrejet om Irakkrigen?

Nærmest tværtimod. Og dokumentationen vokser

 

Af Uffe Geertsen


1. juni, 2007

Brian Mikkelsen og Anders Fogh har det svært med at overholde armslængdeprincippet i forhold til DR´s nyhedsdækning. Sandt at sige har de på berluskonisk vis søgt at udøve censur over landets mest betydningsfulde massemedie. Det er lidt af en præstation af en regering, som i tide og utide fremhæver sin indsats for ytrings- og pressefrihed.

Det ligger i deres udsagn og handlinger, at DR har været venstredrejet. Det er i den grad forkert, som uafhængige undersøgelser har vist for perioden omkring krigens start. Men Mikkelsen/Fogh påstandene er naturligvis forudsætningen for at søge censuren gennemført. Vigtige medieundersøgelser er gennemført (især dækkende tiden omkrig krigsstarten), og de viser, at påstandene om DR ikke holder vand. Der er i virkeligheden flere tegn på forsigtighed, nogen vil sige kritikløshed og alt i alt en vis hældning over mod regeringens holdninger og handlinger.

De fleste af undersøgelserne dækker flere medier end DR og er derfor med i det følgende.

Et speciale fra RUC har gennemgået DR TV-avisen i forhold til det svenske TV´s ”Rapport” i dagene omkring krigens start og første forløb. DR refererede flittigt regeringens og Dansk Folkepartis pro-krig argumenter og gav kun lidt plads til oppositionens synspunkter. Det svenske Rapport omtalte i langt højere grad krigens mulige illegitimitet og krigens ofre. ”På TV-avisen blev koalitionens krigsførelse eksponent for den ´rene´ krig gennem brugen af blandt andet danske militæreksperter og i alt 11 gange blev amerikanernes ´kirurgiske præcisionsvåben´ nævnt. Derimod blev Iraks forsvar over for angriberne sat i forbindelse med brugen af masseødelæggelsesvåben, altså den ´beskidte´ krig.

Denne sondring undlod den svenske Rapport ved slet ikke at nævne kirurgiske præcisionsvåben. På Rapport var en bombe en bombe, der slog ihjel, hvilket resulterede i, at civile irakiske ofre blev nævnt dobbelt så meget som på TV-avisen. TV-avisen tog stort set kun kritisk stilling til den åbenlyse propaganda, der udgik fra Bagdad. Propagandistiske udtalelser fra amerikanske kilder og stærkt symbolske billeder af et befriet Irak blev ukritisk sendt ud i æteren. Svensk TV´s Rapport formåede i flere tilfælde at anskueliggøre overfor seerne, at ingen af krigens parter reelt var til at stole på, og at de ofte modstridende oplysninger om krigens udvikling blot var en del af propagandakrigen,” ifølge Boris Gullevs og Simon Vöge Hansens”It´s Hammer Time ok!” RUC 2004/05.

Et forskerhold bestående af Stig Hjarvad, Nete Nørgaard Kristensen og Mark Ørsten ved tvær-universitets Center for Medier og Demokrati har gennemført en analyse af DR´s Radioavisen og TV-Avisen, TV 2´s Nyhederne og dagbladene Politiken, Jyllands-Posten og Information i krigens første fase i perioden 16. mart til 14 – april (”Mediernes dækning af krigen i Irak”, 2004).

Den overvejende dækning gik ud på at skildre det militære felttog, militært udstyr osv. Hovedkilde var koalitionens militære kilder, altså partskilder. Jyllands-Postens leder gav gentagne gange sin støtte til invasionen, medens Politiken og Information gik stærkt imod. Det øvrige stof i aviserne redigeredes i samme retning. De undersøgte medier stod svagt hvad angår baggrundsstof, dog Information i mindre grad. Fra redaktionel side skete en prioritering af indlæg, der kunne understøtte den pågældende avis´ holdning. Og fra både det irakiske styre og den USA-ledede koalition udfoldedes stærke kræfter for at styre pressen.

Om DR hedder det specielt, at der ikke var tendens til at favorisere kilder, der var kritiske over for krigen. ”I TV-Avisen var der en balance i anvendelsen af danske politikere fra hhv. regering og opposition; i radioavisen var der en mindre overvægt af regeringskilder. Når det gælder anvendelsen af militære kilder, lå DR i toppen, hvad angår brug af koalitionens militærfolk.”

I løbet af sommeren 2005 udgav Syddansk Universitet phd-afhandlingen ”Journalistik midt i en krigstid.”

Her har medieforskeren Hanne Jørndrup undersøgt dækningen i de landsdækkende aviser i forbindelse med den danske deltagelse i krigen. Undersøgelsens resultat er, at medierne stort set tjente det snævre politiske flertals interesser. De omtalte ganske vist ikke soldaterne som ”vore drenge” eller viste det danske flag som symbolet på frihed og retfærdighed. Så på den måde har vi ikke været så nationalistiske som eksempelvis USA, men det er vigtigt at være klar over, at vi var lige så ukritiske, understreger forskeren i en pressemeddelelse fra universitetet. ”Vore journalister valgte blot at støtte politikernes tavshed om det danske medansvar i krigen frem for højlydt at hylde vore soldater i kamp”. (Syddansk Universitet ”Nyheder”, juni 2005).

I 2006 udkom Nete Nørgaard Kristensen og Mark Ørsted: ”Krigen i medierne, medierne i krig”, Forlaget Samfundslitteratur 2006. Bogen gennemgår teoretiske positioner mht. mediedækning af krig. Den redegør for forskellige undersøgelser og vurderinger af dansk dækning samt af en svensk, en norsk og en tysk. Igen har man udelukkende behandlet krigens første tid.

Konklusionen på danske undersøgelser skal citeres her: ”Medierne prøvede at indfri deres opgave mht. i videst muligt omfang at rapportere den internationale begivenhed fra forskellige vinkler og perspektiver, herunder også de, der gik imod de krigsførende parters spin-strategier. I det lys fortjener medierne ros. Brugen af kilder og de tematiske prioriteringer i den danske mediedækning, især efter invasionen, må dog alligevel betragtes som endnu et eksempel på, hvor svær og sjælden en reel autonom medierapportering af en krig er. Trods deres antagelige politiske uafhængighed og på trods af deres indsats var de danske medier i sidste ende ikke i stand til at forblive uafhængige af hverken de nationale eller internationale politiske dagsordner eller af de væsentlige koalitionsparter, men blev i stedet stemmer for disse kilder og for deres version af krigens virkelighed.” (side 59).

Som helhed vil jeg for egen regning men også på grundlag af disse fire undersøgelser konkludere, at meget væsentlige parter inden for det samlede medielandskab ikke ydede en alsidig og grundig oplysning. Militære eksperter blev i ét væk hentet ind i studierne, hvorimod der langt sjældnere gik bud til mere bredt funderede, kritiske sagkyndige - endsige til politiske og faglige talerør for de nationer, som ikke fulgte i hælene på Bush, Blair og Fogh, f.eks. franske, tyske og svenske stemmer.


Would you be reading this now,
if it wasn't useful to you?

Then please support TFF's work for peace
and make an honour payment to this site


Aviser, radio og tv har med få klare undtagelser (især Information, Politiken, DR Program 1, Orientering) kun sparsomt behandlet krigens baggrund og dens følger. Medierne har ikke i rimelig grad givet plads til relevante vinkler som krigens udgangspunkt i USA´s mellemøstlige dominansstræb og oliejagt, for længst forberedt af kredsen omkring Bush. De har ikke analyseret vejen frem til situationen i dag, hvor krigsprojektets resultat er ødelæggelsen af de skrøbelige balancer mellem trosretninger og magtpositioner i Irak og omliggende lande. Samt øgede terrortrusler kloden rundt – alt sammen forudsigeligt og forudsagt af indsigtsfulde Mellemøst-kendere.

Og endeligt har medierne ikke grundigt belyst de civile ofres lidelser. Hundredtusinder er lemlæstet og dræbt, en generation af børn er udsultede og traumatiserede, startende i sanktionsperioden, flygtningestrømmene nærmer sig fire millioner mennesker. Også krigens folkeretslige morads har været slemt underbelyst, - en kamp gennemført med klynge- og napalmbomber, tæppebombninger, tortur, smadring af infrastrukturen, lovstridigt bortsalg af landets virksomheder osv.

Danmark har langtfra medvirkende til alt dette. Men Danmark har fra a til z stået last og brast med Bush, jævnfør de glorificerede møder mellem præsidenten og Fogh Rasmussen.

Det er i denne situation landet skal opleve regeringsledelsens censurbestræbelser. Det er faktisk lige skrapt nok!

*

Copyright © TFF & the author 1997 till today. All rights reserved.

 

Tell a friend about this TFF article

Send to:

From:

Message and your name

Get free TFF articles & updates


MEDIA Sitemap Areas we work in Resources Columns and art
Publications About TFF Support our work Search & services Contact us


The Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone + 46 - 46 - 145909     Fax + 46 - 46 - 144512
www.transnational.org

© TFF 1997 till today. All righs reserved.